Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm
Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm Tập đoàn Hồ Gươm
Tập đoàn Hồ Gươm

Trong xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, tập đoàn phát triển thêm lĩnh vực công nghệ thông tin với thương hiệu A2H chuyên gia công cho các đối tác là các doanh nghiệp trong khối G7 với Slogan - Chinh phục mọi nhiệm vụ với tốc độ cao và chất lượng hoàn hảo.