TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM

Địa chỉ: Tầng 10, Hồ Gươm Plaza, 102 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội
Số điện thoại: (84-4) 3662 2574
Email: vanphong@hoguomgruoup.com