EnglishVietnamese
Trụ sở chính:

- Doanh nghiệp: TẬP ĐOÀN HỒ GƯƠM

- Điện thoại: 04. 3662 2574

- Email: vanphonghoguom@gmail.com

- Website: http://hoguomgroup.com

- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00

(Xem trên bản đồ)

- Doanh nghiệp: NHÀ MÁY 1- MAY HỒ GƯƠM

- Điện thoại: 04. 3662 2021

- Email: vanphonghoguom@gmail.com

- Website: http://mayhoguom.com

- Thời gian làm việc: 7h00-17h00

(Xem trên bản đồ)

- Doanh nghiệp: NHÀ MÁY 2 - MAY HỒ GƯƠM

- Điện thoại: 04. 3662 2574

- Email: vanphonghoguom@gmail.com

- Website: http://hoguomgroup.com

- Thời gian làm việc: 7h00-17h00

(Xem trên bản đồ)

- Doanh nghiệp: NHÀ MÁY 5- MAY HỒ GƯƠM

- Điện thoại: 04. 3662 2574

- Email: vanphonghoguom@gmail.com

- Website: http://hoguomgroup.com

- Thời gian làm việc: 7h00-17h00

(Xem trên bản đồ)

- Doanh nghiệp: NHÀ MÁY 6- MAY HỒ GƯƠM

- Điện thoại: 04. 3662 2574

- Email: vanphonghoguom@gmail.com

- Website: http://hoguomgroup.com

- Thời gian làm việc: 7h00-17h00

(Xem trên bản đồ)

- Doanh nghiệp: NHÀ MÁY 7- MAY HỒ GƯƠM

- Điện thoại: 04. 3662 2574

- Email: vanphonghoguom@gmail.com

- Website: http://hoguomgroup.com

- Thời gian làm việc: 7h00-17h00

(Xem trên bản đồ)

- Doanh nghiệp: NHÀ MÁY 8- MAY HỒ GƯƠM

- Điện thoại: 04. 3662 2574

- Email: vanphonghoguom@gmail.com

- Website: http://hoguomgroup.com

- Thời gian làm việc: 7h00-17h00

(Xem trên bản đồ)

- Doanh nghiệp: NHÀ MÁY 10- MAY HỒ GƯƠM

- Điện thoại: 04. 3662 2574

- Email: vanphonghoguom@gmail.com

- Website: http://mayhoguom.com

- Thời gian làm việc: 7h00-17h00

(Xem trên bản đồ)